จัดสวนเพื่อการทดลอง

จัดสวนเพื่อการทดลอง

การจัดสวนเพื่อการทดลอง เป็นการจัดเพื่อการศึกษา ทดลอง ค้นคว้า วิจัย ต่าง ๆ กรณีที่ได้รับ พืชพันธุ์ ใหม่มา วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ใน การจัดสวน ใหม่ ๆ มา จะเป็น วัสดุอุปกรณ์ ที่มนุษย์ผลิตขึ้น หรือจาก ธรรมชาติ มาจัดประกอบเข้ากับ รูปแบบของสวนต่าง ๆ ก็ศึกษาว่า เหมาะสม หรือไม่ พืชพันธุ์ นั้นเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่ เหมาะกับ รูปแบบของสวน หรือไม่ วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ที่มุ่งเน้นการศึกษาการค้นคว้า และการทดลอง เพื่อหาคำตอบ ที่เหมาะสมนั่นเอง หาความสัมพันธ์ระหว่างพืชพรรณ วัสดุกับรูปแบบของสวน หรือบางครั้ง อาจจะมี การจัดสวน แบบต่าง ๆ เพื่อเป็นต้นแบบของการศึกษา

การจัดสวนประเภทนี้ส่วนมากจะใช้ในการศึกษาในกลุ่มของนักเรียนนักศึกษา ที่เรียนเกี่ยวกับด้านพืชพรรณไม้ต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบ หรือหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อทำการวิจัย โดยทั่วไปจะมีการจัดทั้งอยู่ในแบบกลางแจ้ง อยู่ในมุ้ง อยู่ในห้องแลป แล้วแต่ชนิดพรรณพืชที่ต้องการทดลอง

admin

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: