จัดสวนเพื่อการทดลอง

มุ่งเน้นการศึกษาการค้นคว้า และการทดลอง เพื่อหาคำตอบ ที่เหมาะสมระหว่างพืชพรรณนั่นเอง