จัดสวนเพื่อความสวยงาม

เน้นที่สุนทรียภาพต่างๆ มุ่งความงามให้เกิด ความสุขทางด้านจิตใจ อารมณ์ ของผู้ใช้งาน